ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  

เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
     เมื่อวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ร่วมกับ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “สร้างและเสริมศักยภาพช่างประจำชุมชนด้านช่างตรวจสอบภายนอกและล้างเครื่องปรับอากาศ” ภายใต้โครงการสร้างและเสริมศักยภาพ ช่างประจำชุมชนสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต (ช่างชุมชน) ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่างในสาขาต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และก้าวพ้นภาวะวิกฤติ  
      เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดโดยอำเภอพนมสารคาม  ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดังกล่าว เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านซ่อง เข้าร่วมการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเทศบาลได้จัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา (60 ปีขึ้นไป) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสุวรรณ์ ผาวันดี  และนายถวัลย์ สุวทิตย์  ณ ตลาดน้ำวัดบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   
     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ได้จัดประชุมพนักงานคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง  เพื่อประชุมรับฟังนโยบายการปฏิบัติราชการ ร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองหว้า รพ.สต.บ้านซ่อง อสม. และผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก ตามนโยบายสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาล  ตำบลบ้านซ่อง กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน 80 คน
     เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านซ่อง ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านซ่อง โดยในการประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้      1. พิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      2. กำหนดวันประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563      3. รายงานสถานการการปลูกพืชเศรษฐกิจของตำบล    
     เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านซ่อง มอบนมผงยี่ห้อดูโกร ขนาด 600 กรัม จำนวน 2 กล่อง ต่อเด็ก 1 ราย ให้กับเด็กช่วงอายุ 1-3 ปี ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 20 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และวันที่ 23 มิถุนายน 2563  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพจิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านซ่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดหนองสองห้อง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง   ระหว่าง อำเภอพนมสารคาม โดย นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม  กับ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง โดยนายสมชาย จันธรรมาพิทักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง  กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมสารคาม โดย  นางสรัลนุช  โพธิ์ชัยโย พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม และสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พันตรี นิวัฒน์  บุญวิบูลวัฒน์ นายทหารกิจการพลเรือน ฝ่ายกิจการพลเรือน สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และประชาชน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านซ่อง  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายปาง ยำพวา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านซ่อง  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง นำโดย นายกสมชาย จันธรรมาพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงเทศบาลทุกคน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 67 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.24.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,428,429

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.