เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นางวรรณภา บุบผะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ วาชาญ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่มอบสื่อประชาสัมพันธ์ (โรลอัพ) การดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าถึงสวัสดิการและบริการของ ศพอส.
เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2564  งานสวัสดิการสังคม  สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านซ่อง  ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ที่ยื่นคำขอรับบริการ (e-Service) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เพื่อให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ต่อไป  และมอบถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
นายวริษฐ์  มณีคง รองปลัดเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ลงพื้นที่เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 สำหรับตลาดสด   ตลาดนัด เพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งพ่อค้า/แม่ค้า และผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย พร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านสุขอนามัย และกำชับเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในตลาด โดยเฉพาะการขอความร่วมมือผู้ค้า/ผู้ซื้อ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล/จุดล้างมือ ลดความแออัดภายในตลาด เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในตลาด ได้แก่ มีจุดคัดกรองทางเข้า-ออก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านซ่องดำเนินโครงการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดย นายเดชา  คชเลิศ  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ  เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามการทำงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิค 19) ติดตามผลการได้รับวัคซีนโควิค 19 ของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมอบจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ได้ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันโควิค 19  
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสุรศักดิ์  จิตรอาษา ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านซ่อง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศุนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ลดปัญหาข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน เสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมชุมชน ในเดือนมิถุนายน 2564 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
งานสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม ร่วมกับนายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง และนายเอกชัย อรุณฉลาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า พร้อมด้วยทีมเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลพนมสารคาม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านซ่อง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือในการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า ให้แก่นายสมบูรณ์ ทองเปี่ยม อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ 12 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีโรคประจำตัว คือ โรควัณโรคเยื่อหุ้มปอด โรคเบาหวาน มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ ต้องใช้ออกซิเจนเพื่อใช้ในการช่วยหายใจ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบลบ้านซ่อง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตำบลบ้านซ่อง โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม จำนวน 15 คน ณ. ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบลบ้านซ่อง โดยนายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
วันไข้เลือดออกอาเซียน  (DUNGUE DAY)      เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายนของทุกปี (ASEAN Dengue Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ตระหนักถึงการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งโรคไข้เลือดออก ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ราย และด้วยสภาพภูมิประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก      ดังนั้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านซ่อง  จึงขอประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการ 3เก็บ (1.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก 2.เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำปิดให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน)  เพื่อเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านชุมชนต่อไป  
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ได้จัดทำโครงการ  เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ วัดหนองสองห้อง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านซ่อง โดยมีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี    นายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง ร่วมให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีเจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่องและผู้นำชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นสัก ต้นยางนา ต้นกันเกราและต้นพะยูง           
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน โควิด 2019    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  นายวริษฐ์ มณีคง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านซ่อง ได้ลงพื้นที่ในตำบลบ้านซ่อง  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค 2019 โดยมีปลัดอำเภอ ผอ.รพ.สต.บ้านซ่อง เจ้าหน้าที่ และ แกนนำอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.179.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,227,058

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.