ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  :  

เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
ประเมินความเสี่ยงทุจริต
Line Official Bansong
Facebook Bansong


  หน้าแรก     มาตรการป้องกันการรับสินบน 

มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบน  

 

มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง

 

 

     รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการต้องนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบนเป็นนโยบายสำคัญ  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

     1. ทุกหน่วยงานต้องไม่เรียกหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง เพื่อกระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงเวลาเพื่อการใดๆ อันมิชอบต่อหน้าที่และกฎหมาย

    2. ให้ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานทุกระดับชั้นเข้มงวด กวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันมิให้มีช่องว่างในการเรียกรับสินบน และต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติการณ์เรียกหรือรับสินบนให้ดำเนินการทางวินัยและอาญา ต่อไป

    3. ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีช่องทางและประชาสัมพันธ์ ในการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการรับสินบนของหน่วยงาน

    4. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรณรงค์ด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมค่านิยมไม่เรียกหรือรับสินบน

    5. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานทุกสิ้นปีงบประมาณ

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 44.192.25.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,897,159

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.