เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  

 

มาตรการในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง  

 

      

     ด้วยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 8 วรรค 1 (3) (4) ได้กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนินการ  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติ  โดยได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีกรอบการประเมินในเกณฑ์การประเมินที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดยมีประเด็นการตรวจเกี่ยวกับมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง

     ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประกอบกับประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง ที่จะปฏิบัติราชการโดยให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรม และสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงกำหนดมาตรการในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง ตามความเหมาะสม ดังนี้

     1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง หรือส่วนราชการภายในแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านซ่องและส่วนราชการภายในอย่างเป็นระบบ

     3. การมีส่วนร่วมให้เข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมทำงานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างเทศบาลตำบลบ้านซ่อง หรือส่วนราชการภายในกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  

     4. การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทในการตัดสินใจ ตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข  รวมทั้ง การเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านซ่องหรือส่วนราชการภายใน 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ตุลาคม 2564
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.235.179.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,227,097

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.