ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     การวิเคราะห์ตำบลบ้านซ่อง 

การวิเคราะห์ตำบลบ้านซ่อง
การวิเคราะห์ตำบลบ้านซ่อง  

การวิเคราะห์ SWOT ตำบลบ้านซ่อง

 

ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ตำบลบ้านซ่อง   ดังนี้  

 

>>> จุดแข็ง (Strengths)

v    มีพื้นที่เหมาะต่อการทำเกษตรกรรม

v    มีที่ดินเพียงพอสำหรับการเกษตร

v    มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถติดต่อได้หลายจังหวัด

v    มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

v    บุคลากรมีองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร

v    มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย

v    มีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายในชุมชน 

 

>>> จุดอ่อน (Weaknesses)

v    ขาดแหล่งน้ำและระบบชลประทานที่พอเพียง

v    ต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรมีราคาสูง

v    ทรัพยากรธรรมชาติดินและน้ำเสื่อมโทรม

v    ขาดทักษะในการพัฒนาด้านอาชีพและด้านการตลาด

v    การรวมกลุ่มเพื่อประสานงานในเรื่องราคาผลผลิตสินค้าการเกษตรยังมีศักยภาพไม่เพียงพอ

v    เกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

v    ประชาชนไม่ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง

 

>>> โอกาส (Opportunities)

v    ทุกภาคส่วนสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและด้านวิชาการ

v    มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายจังหวัด สามารถอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

 

>>> ภัยคุกคาม (Threats)

v    ประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติและโรคระบาด

v    การประกันราคาสินค้าทางการเกษตรไม่ทั่วถึง

v    ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีราคาไม่แน่นอนและมีความแปรปรวนสูง

v    ผู้ผลิต จำหน่ายปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชมีอำนาจในการกำหนดราคาสูง

v    พ่อค้าคนกลางมีอำนาจในการกำหนดราคาสูง

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,794

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.