เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศสภาเทศบาล
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     การวิเคราะห์ตำบลบ้านซ่อง 

การวิเคราะห์ตำบลบ้านซ่อง
การวิเคราะห์ตำบลบ้านซ่อง  

การวิเคราะห์ SWOT ตำบลบ้านซ่อง

 

ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ตำบลบ้านซ่อง   ดังนี้  

 

>>> จุดแข็ง (Strengths)

v    มีพื้นที่เหมาะต่อการทำเกษตรกรรม

v    มีที่ดินเพียงพอสำหรับการเกษตร

v    มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถติดต่อได้หลายจังหวัด

v    มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

v    บุคลากรมีองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร

v    มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย

v    มีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายในชุมชน 

 

>>> จุดอ่อน (Weaknesses)

v    ขาดแหล่งน้ำและระบบชลประทานที่พอเพียง

v    ต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรมีราคาสูง

v    ทรัพยากรธรรมชาติดินและน้ำเสื่อมโทรม

v    ขาดทักษะในการพัฒนาด้านอาชีพและด้านการตลาด

v    การรวมกลุ่มเพื่อประสานงานในเรื่องราคาผลผลิตสินค้าการเกษตรยังมีศักยภาพไม่เพียงพอ

v    เกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

v    ประชาชนไม่ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง

 

>>> โอกาส (Opportunities)

v    ทุกภาคส่วนสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและด้านวิชาการ

v    มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายจังหวัด สามารถอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

 

>>> ภัยคุกคาม (Threats)

v    ประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติและโรคระบาด

v    การประกันราคาสินค้าทางการเกษตรไม่ทั่วถึง

v    ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีราคาไม่แน่นอนและมีความแปรปรวนสูง

v    ผู้ผลิต จำหน่ายปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชมีอำนาจในการกำหนดราคาสูง

v    พ่อค้าคนกลางมีอำนาจในการกำหนดราคาสูง

 

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 มกราคม 2565
ข้อมูล ITA
ข้อมูลการเลือกตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
มาตรการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ภายนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบจองคิวออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 75.101.211.110
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,410,414

บริการออนไลน์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แบบสอบถาม
            
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านซ่อง
229 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-520706 งานป้องกันฯ 038-520177
Email : bansong2557@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.