ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     ข้อมูลอื่น ๆ 

ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่น ๆ  

ข้อมูลอื่น ๆ

 

>>> มวลชนจัดตั้ง      

Ø สมาชิก  อปพร.                                                     ๑๐๒       คน

Ø กลุ่มสตรี                                                                ๑๒๖       คน

Ø กรรมการชุมชนบ้านซ่องร่วมใจพัฒนา             ๑๕          คน

Ø กรรมการชุมชนแถวธารพัฒนา                          ๑๕          คน

Ø กรรมการชุมชนบ้านหนองหว้าสามัคคี             ๑๕          คน

Ø กรรมการชุมชนบ้านต้นสำโรง                           ๑๕          คน

Ø กรรมการชุมชนบ้านหัวกระสังข์หมู่ที่ ๕          ๑๕          คน

Ø กรรมการชุมชนบ้านกระพี้แดงพัฒนา               ๑๕          คน

Ø กรรมการชุมชนบ้านธารพูด                               ๑๕          คน

Ø กรรมการชุมชนบ้านไร่สังสรรค์สามัคคี           ๑๕          คน

Ø กรรมการชุมชนหมู่ ๙ หนองน้ำพุสามัคคี          ๑๕          คน

Ø กรรมการชุมชนบ้านหนองตารอดพัฒนา          ๑๕          คน

Ø กรรมการชุมชนบ้านห้วยปลีกร่วมใจ                ๑๕          คน

Ø กรรมการชุมชนบ้านหนองสองห้องสามัคคี     ๑๕          คน

Ø กรรมการชุมชนบ้านเกาะสุวรรณ                      ๑๕          คน

 

>>>  แหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ได้มีการจัดเป็น ๗ ระบบ ๒๖ แหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย       

Ø แหล่งเรียนรู้ระบบบริหารจัดการท้องถิ่น จำนวน ๕ แหล่งเรียนรู้

- การบริหารจัดการตำบลแบบโปรงใสและมีส่วนร่วม  หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง

- การพัฒนาศักยภาพคนในตำบล  หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง

- กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง

- กลุ่มวิทยุชุมชน  หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง

- กลุ่มคลังปัญญาผู้สูงอายุ  หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง

Ø แหล่งเรียนรู้ระบบเกษตรเพื่อสุขภาวะ  จำนวน ๒ แหล่งเรียนรู้

- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านซ่อง  หมู่ที่ ๑๐

- กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ  หมู่ที่ ๓

Ø แหล่งเรียนรู้ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓ แหล่งเรียนรู้

- ศูนย์การเรียนรู้สังคีตศิลป์บ้านซ่อง  หมู่ที่ ๘

- ศูนย์การเรียนรู้ไทยพวน  หมู่ที่ ๑๐

- เพลงพื้นบ้าน  หมู่ที่ ๑๓

Ø แหล่งเรียนรู้ระบบสุขภาพชุมชนและอาสา  จำนวน ๖ แหล่งเรียนรู้

- กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)  หมู่ที่ ๑๐ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง

- กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.)  หมู่ที่ ๑๐ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง

- กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้พิการ(อพมก.)  หมู่ที่ ๑๐ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง

- กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)  หมู่ที่ ๑๐ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง

- กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านซ่อง  หมู่ที่ ๒  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง

- ศูนย์สร้างสุข  หมู่ที่ ๒  เทศบาลตำบลบ้านซ่อง

Ø แหล่งเรียนรู้ระบบองค์กรการเงิน  จำนวน ๔ แหล่งเรียนรู้

                - กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านหัวกระพี้  หมู่ที่ ๖

                - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  หมู่ที่ ๑

                - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  หมู่ที่ ๙

                - สถาบันจัดการเงินทุนชุมชนบ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่ ๑๓

Ø แหล่งเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจชุมชน จำนวน ๔ แหล่งเรียนรู้

                - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิ (ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด)  หมู่ที่ ๑๔

                - กลุ่มเห็ดฟาง  หมู่ที่ ๓

                - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ (เย็บผ้า)  หมู่ที่ ๖

                - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธารทิพย์ (ข้าวกล้องและผลิตภัณฑ์)  หมู่ที่ ๗

Ø แหล่งเรียนรู้ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน ๒ แหล่งเรียนรู้

                - โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ (โรงเรียนพอเพียง)  หมู่ที่ ๑๐

                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารพูด  หมู่ที่ ๗

Ø บ้านพักโฮมสเตย์  จำนวน  ๓๖ หลัง  สามารถรองรับแขกพักได้ ๑๑๐ คน

 

>>> ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

 

รายการหนองน้ำสาธารณประโยชน์ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง

 

รายการที่สาธารณประโยชน์ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,840

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.