ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

ด้านสังคม

 

>>>> การศึกษาในโรงเรียน

ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

 

>>>> การศึกษานอกโรงเรียน

สายสามัญ

๑.       ระดับประถมศึกษา                                                 ๓๔         คน / ปี

๒.     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                      ๒๗         คน / ปี

๓.      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบทางไกล            -             คน / ปี

๔.      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบพบกลุ่ม           ๓๗         คน / ปี

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     ๑๔  แห่ง

 

>>>> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน    ศูนย์

 

 

>>>> การสาธารณสุข

(๑)  มีการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ  ดังนี้

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง           แห่ง  

   (รับผิดชอบ หมู่ที่ ๑,,,,,๑๐,๑๓,๑๔)

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า       แห่ง 

   (รับผิดชอบ หมู่ที่  ,,,,๑๑,๑๒)

(๒)  จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

-   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                    จำนวน               คน

-   อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)     จำนวน      ๑๕๘   คน

-   อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.)     จำนวน       ๖๐      คน

-   อาสาสมัครดูแลผู้พิการ(อพมก.)    จำนวน       ๔๗     คน

(๓)  บัตรประกันสุขภาพ

-   จำนวนผู้มีบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (๓๐ บาท)   จำนวน ๗,๕๔๔ คน

-   จำนวนผู้มีบัตรประกันสังคม ทั้งหมด จำนวน ๑,๘๒๐  คน

-   จำนวนผู้มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล(ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)  จำนวน  ๔๑๓  คน

-   อื่น ๆ (ต่างด้าว)   จำนวน   ๖๑  คน

 ()  การใช้บริการในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยเทศบาลตำบลบ้านซ่องมีรถเก็บขยะ จำนวน ๒ คันและถังขยะในแต่ละชุมชน

 

>>>> การรักษาความสงบเรียบร้อย

-  มีที่พักสายตรวจประจำตำบล       แห่ง

-  ศูนย์ อพปร.เทศบาลตำบลบ้าน        แห่ง

-  การติดตั้งถังดับเพลิงประจำชุมชน   จำนวน  ๔๙  ถัง

 

>>>> สถาบันและองค์กรทางศาสนา

๑. วัดบ้านซ่อง                                       ๒. วัดหนองหว้า

๓. วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม               ๔. วัดหัวกระสังข์

๕. วัดเกาะไม้แดง                                 ๖. วัดธารพูด

๗. วัดหนองสองห้อง                           ๘. วัดแถวธาร 

๙. สำนักสงฆ์จิตวิปัสนา                      ๑๐. สำนักสงฆ์สวนสวรรค์

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,903

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.