ทุ่งข้าวงามตา ชาวประชาสมัคคี รักษาประเพณี  แหล่งพื้นที่เกษตรกรรม


  หน้าแรก     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

>>> ไฟฟ้า  ไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะประโยชน์  จำนวน  1,107 จุด

>>> แหล่งน้ำ

ประชากรตำบลบ้านซ่องส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร แต่ไม่มีระบบชลประทานจึงอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก แหล่งน้ำที่ประชากรในตำบลบ้านซ่องได้ใช้ประโยชน์ มี ๒ ชนิด คือ

แหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  ห้วย  หนอง คลอง ต่างๆ  ดังนี้

Ø    หนองหม้อหาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านกระพี้แดงพัฒนา  เป็นหนองน้ำใหญ่พื้นที่ประมาณ  75 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา  แต่ใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนักเพราะเป็นหนองน้ำที่อยู่ต่ำกว่าพื้นที่ทำการเกษตร การนำน้ำขึ้นมาใช้ทำได้ยาก และสภาพดินเป็นกรดจัด ปัจจุบันได้เป็นที่รองรับน้ำเข้าในฤดูน้ำหลาก

Ø    หนองลาดเค้า  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ และ ๖  ขนาดพื้นที่  3 ไร่ 0 งาน 65 ตารางวา  ความจุน้ำ  384,0๐๐ ลบ.ม.

Ø    หนองคอกควาย  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ชุมชนบ้านต้นสำโรง ขนาดพื้นที่  7 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา

Ø    หนองหลวง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗  ชุมชนบ้านธารพูด  ขนาดพื้นที่  ๑๓  ไร่ 0 งาน 47 ตารางวา   ความจุน้ำ ๒๖,๔๐๐ ลบ.ม.

Ø    คลองธารพูด  เป็นลำคลองยาวผ่านหมู่บ้านหลายหมู่คือ หมู่ที่ ๒,,๖ และ๗ กว้าง 7-20 เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร และจากวัดหนองปรือ ยาว 5,900 เมตร ลึก 2 - 3 เมตร  เป็นคลองที่รองรับน้ำฝนจากการไหลหลากในช่วงฤดูฝน ซึ่งเกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้มาก แต่ช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้ง

Ø    หนองบัว (แปลง ๑) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านกระพี้แดงพัฒนา ขนาดพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา  ความจุน้ำ ๑๕,๙๐๐  ลบ.ม.

Ø    หนองสองตอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านกระพี้แดงพัฒนา ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 2 งาน 54 ความจุน้ำ  ๓๕,๗๐๐ ลบ.ม.

Ø    หนองลำแม่แคร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านต้นสำโรง ขนาดพื้นที่  28 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา ปัจจุบันมีน้ำในหนอง และเป็นแหล่งรองรับน้ำอีกแห่งหนึ่ง

Ø    ลำหัวแม่แคร่สาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 และ 6 ขนาดพื้นที่  12 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา ปัจจุบันมีน้ำ

Ø    หนองน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 13 ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ปัจจุบันมีน้ำ

Ø    สระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านหัวกระสังข์หมู่ที่ 10 ขนาดพื้นที่  3 ไร่ - งาน 32 ตารางวา ปัจจุบันมีน้ำ

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ได้แก่ สระน้ำต่างๆ ที่เกษตรกรสร้างขึ้นเอง และได้รับการสนับสนุนการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นาตามโครงการปรับโครงสร้างระบบการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในไร่นาของตนเอง และจากโครงการต่างๆ

Ø    ฝาย                         19           แห่ง

Ø    บ่อน้ำตื้น                741         แห่ง

Ø    บ่อน้ำบาดาล         134         แห่ง

Ø    ถังเก็บน้ำฝน          15           แห่ง

 

ประปาหมู่บ้าน  จำนวน 45  แห่ง ครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปา ทั้งหมด จำนวน 1,979  ครัวเรือน

 

>>> การสื่อสารและโทรคมนาคม

Ø    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน  21  แห่ง

Ø    วิทยุสื่อสาร   จำนวน  27     เครื่อง

Ø    หอกระจายข่าว  จำนวน  21  แห่ง

Ø    เสียงตามสาย  จำนวน    80    จุด

Ø    เสียงไร้สาย  จำนวน  142  จุด

 

>>> การคมนาคม  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙ (ถนนสาย  สุวินทวงศ์ ปราจีนบุรี)    สาย ผ่านตลอดทั้งตำบล

ถนน ระยะทางถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านซ่อง ทั้งสิ้น  143,184  เมตร (1,431.84 กิโลเมตร)

1.              ถนนดิน  รวมระยะทางทั้งสิ้น  50.5 กิโลเมตร

2.              ถนนลูกรัง  รวมระยะทางทั้งสิ้น  656.47 กิโลเมตร

3.              ถนนคอนกรีต รวมระยะทางทั้งสิ้น 115.17 กิโลเมตร

4.              ถนนลาดยาง  รวมระยะทางทั้งสิ้น 609.70 กิโลเมตร

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,810

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านซ่อง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
Tel : 038-520706 งานป้องกัน 038-520177  Fax : 038-520706
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.